Arwyddwch y ddeiseb | Sign the petition

Achub ein gorsafoedd tân

Save our fire stations

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wrthi'n ymgynghori ynglŷn â'r modd y byddent yn rhedeg eu gwasanaethau yn y dyfodol. Maent yn cynnig tri opsiwn i ni.

Mae un o'r rhain (Opsiwn 3) yn cynnwys cau 5 gorsaf dân 'ar-alwad', gan gynnwys Cerrigydrudion a Chonwy. Byddai Opsiwn 3 yn golygu colli 74 diffoddwr tân (36 llawn amser a 38 ar-alwad).

Teimlwn fod cadw'r gwasanaethau tân lleol yn bwysig. Mewn argyfwng, gorsafoedd tân lleol yw'r ffordd orau i gyrraedd pobl yn gyflym - maent yn agosach ac yn adnabod eu hardal yn dda, gan arbed amser sy'n hollbwysig.

Mae'r diffoddwyr tân yn peryglu eu bywydau i'n hachub ni, ac maent yn rhan o'n cymunedau.

Dyna pam rydym ni, yn dweud NA wrth Opsiwn 3 - Achubwch ein Gorsafoedd Tân.

The North Wales Fire and Rescue Service are consulting on the way they will deliver services in the future. They are offering us 3 options.

One of these options (Option 3) includes closing 5 ‘on-call’ fire stations, including Cerrigydrudion and Conwy. Option 3 would lead to the loss of 74 firefighters (36 whole time and 38 on-call).

We feel that maintaining local fire stations are important. At a time of emergency, local fire stations are best placed to get to people quickly – they are closer and know the area well, saving valuable time.

Firefighters risk their lives to save ours, and they are part of their communities. 

That is why we, say NO to Option 3 – Save our fire stations.

Who's signing

Cerys janes
Bethan Jones
Alwen Roberts
Anna Bougen
426 signatures

Wnewch chi arwyddo? | Will you sign?


Showing 305 reactions

 • Cerys janes
  signed 2023-09-04 04:02:17 +0100
  I think it would be so stupid to close our fire station, i hear them go out all the time. They bust their butts saving people all the time and to close it would be taking a good close resource away from the community and everyone who needs them.
 • Bethan Jones
  signed 2023-09-03 22:24:20 +0100
 • Alwen Roberts
  signed 2023-09-03 22:10:47 +0100
 • Anna Bougen
  signed 2023-09-02 12:37:17 +0100
 • Catrin Gruffudd
  published this page in Save our fire stations 2023-08-31 16:43:12 +0100

Join the campaign!

Help ensure a strong voice for all Bangor Aberconwy communities in Westminster. Join Catrin's campaign below:

Campaigns